หลักสูตร 2566

E-Learning : การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

ราคาปกติ : 300 บาท
การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี 3 ชั่วโมง
หลักสูตร เก็บชั่วโมง cpd ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
CPA : บัญชี 3 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ
 • ต้นทุนตามหน้าที่งานในสายงานผลิต
 • ต้นทุนตามลักษณะของผลิตภัณฑ์
 • ต้นทุนกับความสัมพันธ์ตามเวลา
 • ต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร

สั่งซื้อ

100 บาท


หยิบใส่ตะกร้า

 

 

E-Learning : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 "สัญญาเช่า"

ราคา : 500 บาทหลักสูตร เก็บชั่วโมง cpd มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบันที่ 16 สัญญาเช่า
การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี x:xx ชั่วโมง อื่น ๆ - รวม x:xx ชั่วโมง
CPA : บัญชี x:xx ชั่วโมง อื่น ๆ - รวม x:xx ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • ความหมายของสัญญาเช่าแต่่ละประเภท
 • การบัญชีด้านผู้เช่า และด้านผู้ให้เช่า
 • การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การทบทวนและการวัดมูลค่าภายหลังวิธีการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูล
 • ความแตกต่างในการบันทึกบัญชีของสัญญาเช่าทางการเงินและดำเนินงาน

เร็ว ๆ นี้

สั่งซื้อ

.
E-Learning : การใช้ Excel ในงานบัญชี

หลักสูตร เก็บชั่วโมงบัญชี การใช้ excel ในงานบัญชี
ราคา : 300 บาท
การนับชั่วโมง
CPD : อื่น ๆ x ชั่วโมง
CPA : อื่น ๆ x ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • รวมสูตร excel ที่ใช้ในงานบัญชี
 • การสร้างแบบฟอร์มทางบัญชี
 • การใช้สูตรกับกรณีศึกษา
 • การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

เร็ว ๆ นี้

สั่งซื้อ

อบรมบัญชีออนไลน์

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี

อบรมบัญชี

อบรมผู้สอบบัญชี
อบรมผู้ทำบัญชี