หลักปฏิบัติเกี่ยวกับชั่วโมงพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ (CPD) ของผู้ทำบัญชีและผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

• ผู้สอบบัญชี ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD จำนวน 40 ชั่วโมง ต่อปีโดยแบ่งเป็น

1. ชั่วโมง CPD ที่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี โดยต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการบัญชีหรือการสอบบัญชีไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง และเนื้อหาเกี่ยวกับจรรยาบรรณไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง รวมกับเนื้อหาอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า 9 ชั่วโมง
2. ชั่วโมง CPD ที่ไม่เป็นทางการ 20 ชั่วโมงต่อปี
ผู้สอบบัญชีสามารถยื่นจำนวนชั่วโมง CPD ได้ที่ระบบออนไลน์ของสภาวิชาชีพบัญชี คลิก โดยยื่นได้จนถึงภายในวันทำการสุดท้ายของปี

• ผู้ทำบัญชี ต้องมีจำนวนชั่วโมง CPD จำนวน 12 ชั่วโมง ต่อปีโดยแบ่งเป็น วิชาทางบัญชีอย่างน้อย 6 ชั่วโมง

E-Learning : การวิเคราะห์ข้อมูลต้นทุน เพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารธุรกิจ

ราคา : 300 บาท
การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี 3 ชั่วโมง
หลักสูตร เก็บชั่วโมง cpd ต้นทุนเพื่อการตัดสินใจ
CPA : บัญชี 3 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • การใช้ข้อมูลต้นทุนในการตัดสินใจ
 • ต้นทุนตามหน้าที่งานในสายงานผลิต
 • ต้นทุนตามลักษณะของผลิตภัณฑ์
 • ต้นทุนกับความสัมพันธ์ตามเวลา
 • ต้นทุนรวมและต้นทุนผันแปร

สั่งซื้อ

300 บาท


หยิบใส่ตะกร้า

 

E-Learning : การใช้ Excel ในงานบัญชี


หลักสูตร เก็บชั่วโมงบัญชี การใช้ excel ในงานบัญชี
ราคา : 300 บาท
การนับชั่วโมง
CPD : อื่น ๆ 3 ชั่วโมง
CPA : อื่น ๆ 3 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • รวมสูตร excel ที่ใช้ในงานบัญชี
 • การสร้างแบบฟอร์มทางบัญชี
 • การใช้สูตรกับกรณีศึกษา
 • การคำนวณภาษีบุคคลธรรมดา

สั่งซื้อ

300 บาท


หยิบใส่ตะกร้า

 

E-Learning : การทำงานภาษีรายเดือน


หลักสูตร การทำงานภาษีรายเดือน
ราคา : 300 บาท
การนับชั่วโมง
CPD : อื่น ๆ 3 ชั่วโมง
CPA : อื่น ๆ 3 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • การทำงานภาษีรายเดือน ภงด.1 , ประกันสังคม , ภงด.3 , ภงด.53 และ ภพ.30
 • สิ่งที่ต้องรู้ในการทำงานภาษีรายเดือน
 • ขั้นตอนการทำงาน ข้อมูลและเอกสารที่ต้องจัดเตรียม
 • การบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้อง การยื่นแบบ ค่าปรับที่อาจเกิดขึ้น

สั่งซื้อ

300 บาท

 

หยิบใส่ตะกร้า

 

 

E-Learning : การบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ เพื่อเสิรมสภาพคล่องให้องค์กร


หลักสูตร การบริหารเงินทุนหมุนเวียนฯ
ราคา : 300 บาท
การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี 3 ชั่วโมง
CPA : บัญชี 3 ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • ความสำคัญของเงินทุนหมุนเวียน
 • การวิเคราะห์งบการเงิน Ratios & Common Size
 • การบริหารเงินสด ลูกหนี้ สินค้า และ เจ้าหนี้การค้า
 • การจัดหาเงินทุนหมุนเวียนจากสถาบันการเงิน โดยใช้ลูกหนี้การค้าและสินค้าคงคลัง

สั่งซื้อ

300 บาท

 

หยิบใส่ตะกร้า

 

 

E-Learning : มาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ฉบับที่ 16 "สัญญาเช่า"

ราคา : x00 บาทหลักสูตร เก็บชั่วโมง cpd มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบันที่ 16 สัญญาเช่า
การนับชั่วโมง
CPD : บัญชี x:xx ชั่วโมง อื่น ๆ - รวม x:xx ชั่วโมง
CPA : บัญชี x:xx ชั่วโมง อื่น ๆ - รวม x:xx ชั่วโมง

เนื้อหาหลักสูตร
 • ความหมายของสัญญาเช่าแต่่ละประเภท
 • การบัญชีด้านผู้เช่า และด้านผู้ให้เช่า
 • การรับรู้รายการ การวัดมูลค่า การทบทวนและการวัดมูลค่าภายหลังวิธีการนำเสนอและการเปิดเผยข้อมูล
 • ความแตกต่างในการบันทึกบัญชีของสัญญาเช่าทางการเงินและดำเนินงาน

 

เร็ว ๆ นี้

สั่งซื้อ

อบรมบัญชีออนไลน์

อบรมเก็บชั่วโมงบัญชี

อบรมบัญชี

อบรมผู้สอบบัญชี
อบรมผู้ทำบัญชี

อบรมบัญชี online เก็บชั่วโมงบัญชี ผู้ทำและผู้สอบบัญชี

 

อบรมบัญชี Online ดีอย่างไร

 • คุณจะได้รับความสะดวก : ไม่ต้องออกจากบ้านเลยเพราะทุกอย่าง Online ได้ทั้งหมด
 • คุณจะมีเวลาพักผ่อน : อบรมบัญชีเมื่อไหร่ก็ได้ ไม่ต้องมาวันหยุด ไม่ต้องหยุดงาน
 • คุณจะมีเงินเหลือ : เพราะไม่ต้องจ่ายค่าเดินทาง ค่าอาหาร ค่าโรงแรม เพื่อเข้าอบรม

ขั้นตอนการอบรมบัญชี Online

1. สมัครสมาชิก :เช็ค E-mail เพื่อคลิ๊กยืนยันการใช้งาน
2. ซื้อหลักสูตรอบรม Online : โดย Login เข้าระบบ
3. ชำระเงิน Onlineเข้าอบรมและสั่งพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน Online ได้ทันที

ใครควรเข้าอบรมบัญชี Online
- ผู้ทำบัญชี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ผู้สอบบัญชีภาษีอากร
- นักศึกษาที่กำลังศึกษาวิชาบัญชีหรือจบการศึกษาแล้ว
- ผู้ประกอบกิจการ 
- บุคคลทั่วไปที่ต้องการเสริมความรู้ด้านบัญชี