สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มี การปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ)

สัมมนาพิจารณ์ (ร่าง) มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับปรับปรุง 2562 (BV 2019) ที่มีการปรับปรุง/เพิ่มเติมหลักการ (8 ฉบับ) วันอังคารที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณเกษรี ณรงค์เดช อาคารสภาวิชาชีพบัญชี

  • เอกสารประชาสัมพันธ์ Click
  • ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนา
  • เอกสารประกอบการสัมมน(ภายในวันที่ 14 มิถุนายน 2562)

หมายเหตุ

  • ไม่มีเอกสารแจก รบกวน Download เอกสารประกอบการสัมมนามาด้วย
  • สามารถนับชั่วโมงแบบไม่เป็นทางการได้ 3 ชั่วโมง
  • ปิดรับสมัครวันพุธที่ 12 มิถุนายน 2562 และท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาผ่านทางเว็บไซต์สภาวิชาชีพบัญชีwww.tfac.or.th ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป

**สงวนสิทธิ์ บริษัทละ 2 ท่าน เท่านั้น**